1.

Účastí v soutěži „FANDĚTE PŘES OBĚD“ (dále jen „soutěž“) a vyplněním svých údajů bere účastník na vědomí a souhlasí s použitím svých osobních údajů v dále sjednaném rozsahu. Organizátorem soutěže je společnost PERFECT CANTEEN s.r.o., IČO 090 50 329, se sídlem Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335233 (dále jen „organizátor“). Organizátor zpracovává osobní údaje účastníků soutěže ve smyslu a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa (dále jen „osobní údaje“). Poskytnuté osobní údaje budou organizátorem využity pouze pro doručení oznámení o výhře a informací o možnosti výhru čerpat. Organizátor nevyžaduje od účastníků soutěže poskytnutí jakýchkoli jiných osobních údajů a tyto údaje ani nesbírá ani s nimi dále nepracuje, vyjma údaje potřebného k oznámení doručení případné výhry. Organizátor se zavazuje zabezpečit uložení osobních údajů účastníků v souladu s GDPR a zákonem. Zpracování osobních údajů bude manuální a automatické. Bezodkladně po oznámení výhry budou všechny emailové adresy získané organizátorem vymazány a nebudou žádným způsobem dále zpracovávány, nebude-li zároveň udělen souhlas podle bodu 2 těchto podmínek. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu marketing@perfectcanteen.cz nebo dopisu na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu před doručením výhry má za následek zániku nároku účastníka na výhru.

2.

V případě, že jste zadali v soutěži, že souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, udělujete tímto souhlas společnosti organizátorovi, aby ve smyslu a GDPR a zákona zpracoval osobní údaje účastníka (jméno, příjmení a emailovou adresu) a tyto osobní údaje předal dalšímu správci osobních údajů, a to společnosti EAT PERFECT s.r.o., IČO 090 73 469, se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45183 (dále jen „společnost EAT PERFECT“), která bude osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání pravidelného newsletteru a obchodních nabídek společnosti EAT PERFECT na emailovou adresu zadanou účastníkem soutěže. Zpracování osobních údajů bude manuální a automatické. Osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu budou zpracovávány společností EAT PERFECT nejvýše 5 let. Tento souhlas je udělován dobrovolně. S výše uvedeným zpracováním osobních udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu marketing@perfectcanteen.cz nebo dopisu na adresu sídla společnosti EAT PERFECT nebo organizátora. Odvolání souhlasu má za následek ukončení zasílání aktuálních informací a newsletterů. Zpracování osobních údajů je prováděno společností EAT PERFECT, osobní údaje však pro společnost EAT PERFECT mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel software Mailchimp a případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili poskytovatele Mailchimp.

3.

Berete na vědomí, že podle GDPR máte právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po organizátorovi a společnosti EAT PERFECT informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po organizátorovi a společnosti EAT PERFECT vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u organizátora a společnosti EAT PERFECT přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po organizátorovi a společnosti EAT PERFECT výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátora nebo společnost EAT PERFECT nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná GDPR.